the friendly professionals
+31 (0)53-428 25 48
Nederlands Deutsch English Polski Francais Español Pусский
 
Bekijk het aanbod
Voorraad NL
Nu op twitter

Volop b2b mogelijkheden in #14% #bijtelling auto's. #Renault #Clio, #Peugeot #308, #Volvo #V40! pic.twitter.com/kTglKLBO6Q

     
Voorraad EU

Algemene Voorwaarden Auto's Beernink & de Bekker B.V.

1.  Toepasselijkheid
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle     aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Auto’s Beernink & De Bekker B.V. (hierna: ‘Beernink De Bekker’)
    partij is.
2.  Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan
    alleen schriftelijk worden afgeweken.
3.  Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene
    voorwaarden en een bepaling neergelegd in een met
    Beernink De Bekker gesloten overeenkomst, prevaleert
    de inhoud van de met Beernink De Bekker gesloten
    overeenkomst.
4.  Indien één of meer bepalingen uit deze algemene
    voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of
    anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de
    overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht.
5.  Beernink De Bekker behoudt zich het recht voor deze
    algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te
    wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding
    ten aanzien van toekomstige aanbiedingen, offertes en
    overeenkomsten en worden schriftelijk ter kennis gesteld
    aan de opdrachtgever.
6.  Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden
    verstaan iedere (rechts)persoon die met Beernink De
    Bekker een overeenkomst heeft gesloten, wil sluiten,
    of aan wie door Beernink De Bekker een aanbieding dan
    wel offerte is verstrekt.

2.    Offertes en totstandkoming overeenkomst
1.  De aanbiedingen en offertes van Beernink De Bekker zijn
    geheel vrijblijvend en niet verplichtend, tenzij uitdrukkelijk,  
    ondubbelzinnig en schriftelijk het tegendeel blijkt.
2.  Een overeenkomst komt pas dan tot stand wanneer de
    bestelling van de opdrachtgever door Beernink De Bekker
    schriftelijk is bevestigd, of met de uitvoering ervan door
    Beernink De Bekker is begonnen.
3.  Het sluiten van een overeenkomst geschiedt onder
    voorbehoud van tijdige en correcte levering door de
    toeleveranciers van Beernink De Bekker. De
    opdrachtgever wordt onmiddellijk geïnformeerd indien
    Beernink De Bekker niet kan presteren als gevolg van de
    niet tijdige en correcte levering van haar toeleveranciers.

3.  Levering en leveringstermijnen
1.  Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van de
    opdrachtgever, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk
    anders is bepaald.
2.  Eventuele door Beernink De Bekker genoemde
    leveringstermijnen zijn indicatief en niet fataal. Beernink
    De Bekker zal de opgegeven termijnen zoveel mogelijk
    in acht nemen. De enkele overschrijding van een    
    genoemde termijn brengt Beernink De Bekker echter niet
    in verzuim. Indien een leveringstermijn overeen
    is gekomen, vangt deze aan op de datum waarop
    de opdrachtgever de order heeft bevestigd, tenzij in de
    overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.  Prijzen
1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en
    BPM. Niet in de prijs inbegrepen de kosten voor
    verzending of transport en overige heffingen welke van
    overheidswege worden opgelegd.
2.  Beernink De Bekker heeft het recht om kostprijs
    verhogende factoren, zoals bijvoorbeeld belastingen,
    toeslagen en heffingen van de overheid, door te
    berekenen aan de opdrachtgever.

5.  Betaling en verzuim
1.  De opdrachtgever dient de facturen van Beernink De
    Bekker binnen de op de factuur genoemde
    betalingstermijn zonder enige verrekening te voldoen.
    Wanneer op de factuur geen betalingstermijn wordt
    genoemd, dienen de facturen binnen 30 dagen na de
    factuurdatum te worden voldaan.
2.  Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever zonder
    (verdere) ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever
    is alsdan, onverminderd overige rechten van Beernink De
    Bekker, wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
3.  Alle kosten die Beernink De Bekker in en/of buiten rechte
    moet maken in verband met het niet tijdig voldoen
    door de opdrachtgever van de facturen, komen volledig
    voor rekening van de opdrachtgever. De verschuldigde
    buitengerechtelijke kosten bedragen daarbij minimaal
    15% van het onbetaald gebleven bedragen, met een
    minimum van € 500,--.

6. Eigendomsovergang
1.  De eigendom van de door Beernink De Bekker geleverde
    goederen gaat ondanks de feitelijke aflevering pas over
    op de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever aan al
    zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
    en al hetgeen zij krachtens deze overeenkomst aan
    Beernink De Bekker verschuldigd is of zal worden,
    volledig heeft voldaan, waaronder bijvoorbeeld doch niet
    uitsluitend begrepen de koopsom, ten behoeve van
    de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, rente,
    kosten en eventuele ingevolge deze algemene
    voorwaarden verschuldigde bedragen.
2.  Indien er gerede twijfel bij Beernink De Bekker bestaat
    omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever,
    is Beernink De Bekker bevoegd de feitelijke levering
    van de goederen uit te stellen totdat de opdrachtgever
    zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De
    opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Beernink De
a   Bekker voor deze vertraagde aflevering geleden en te
    lijden schade.

7.    Overmacht
1.  Overmacht aan de zijde van Beernink De Bekker of
    één van de door Beernink De Bekker ingeschakelde
    derden schort haar verplichtingen uit hoofde van de
    overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt,
    zonder dat Beernink De Bekker tot enige vergoeding van
    schade gehouden is.
2.  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van
    Beernink De Bekker of één van de door haar
    ingeschakelde derden onafhankelijke omstandigheid
    die nakoming van de overeenkomst tijdig of blijvend
    verhinderd en welke noch krachtens de wet, noch
    krachtens maatstaven van redelijkheid en billijkheid
    voor rekening en risico van Beernink De Bekker behoren
    te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan
    brand, waterschade, het in gebreke blijven van een
    leverancier van Beernink De Bekker, het verloren gaan
    van een goed, staking, vertraging en belemmering bij
    transport en eventuele overheidsmaatregelen.
3.  In geval van blijvende overmacht heeft Beernink De
    Bekker het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
    tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
    dat Beernink De Bekker tot enige vergoeding van schade
    gehouden is.

8.  Conformiteit en garantie
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, biedt
    Beernink De Bekker uitsluitend garantie op het deugdelijk
    functioneren van draaiende onderdelen van het
    motorisch gedeelte van de geleverde zaak. Deze garantie
    geldt slechts tot 8 (zegge: acht) dagen na factuurdatum.
2.  Voor zover producten of onderdelen daarvan door
    Beernink De Bekker van derden zijn betrokken, dan wel
    indien werkzaamheden door derden zijn verricht, geldt
    niet de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn,
    doch slechts de garantie van de desbetreffende derde(n).
    Indien mogelijk, verstrekt Beernink De Bekker op eerste
    verzoek de opdrachtgever inzage in de aard, de omvang
    en de duur van de in dit lid bedoelde garantie van derden.
3. Beernink De Bekker staat niet in voor eventuele
    verklaringen en/of toezeggingen van de fabrikant ten
    aanzien van de geleverde zaak.
4. De opdrachtgever kan geen beroep meer doen op de
    verstrekte garantie of een gebrek in de prestatie, wanneer
    zij niet binnen acht dagen na het constateren van het
    gebrek daarvan schriftelijk bij Beernink De Bekker heeft
    geklaagd. Verder dient de opdrachtgever binnen veertien
    dagen na de klacht gedetailleerd schriftelijk alle
    gegevens aan Beernink De Bekker te verstrekken.
5.  De garantie geldt voorts slechts indien opdrachtgever
    aan zijn verplichtingen jegens Beernink De Bekker (zowel
    financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor
    genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het beweerdelijk
    niet nakomen van garantieverplichtingen door
    Beernink De Bekker ontheft de opdrachtgever niet van
    zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.  
6. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever
    worden als gevolg van de klacht niet opgeschort. Een
    beroep op verrekening wordt eveneens uitgesloten.
7. De opdrachtgever komt geen beroep toe op enige
    garantie, indien gebreken en/of fouten geheel of
    gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig
    of ondeskundig gebruik. Hieronder zijn mede begrepen
    gebreken als gevolg van vandalisme, het omzetten van
    de brandstoftoevoer en/of gebreken die het gevolg zijn
    van modificaties zoals bijvoorbeeld chiptuning.

9.  Aansprakelijkheid Beernink De Bekker
1.  Beernink De Bekker is slechts aansprakelijk voor schade
    geleden door opdrachtgever, welke schade een
    rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan
    Beernink De Bekker toe te rekenen tekortkoming.
    Aansprakelijkheid van Beernink De Bekker voor indirecte
    schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
    besparingen, verminderde goodwill, schade door
    bedrijfsstagnatie of schade wegens overschrijding van
    een termijn is derhalve uitgesloten.
2. De aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding
    door Beernink De Bekker is beperkt tot het bedrag dat
    Beernink De Bekker krachtens een door haar afgesloten
    verzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk vergoed
    krijgt. Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen:
-   schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van
    hulppersonen komt niet voor vergoeding in aanmerking;
-   schade veroorzaakt door een door opdrachtgever
    ingeschakelde derde komt niet voor vergoeding in
    aanmerking;
-   de door Beernink De Bekker te vergoeden schade
    bedraagt nimmer meer dan het bedrag van de
    gefactureerde en daadwerkelijk betaalde hoofdsom
    exclusief BTW van de betreffende levering.
3.     Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op
    schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de
    tekortkoming waaruit de schade voortvloeit zo spoedig
    mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval
    binnen acht dagen nadat opdrachtgever de
    tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren
    te ontdekken schriftelijk aan Beernink De Bekker heeft
    gemeld en dat de opdrachtgever al datgene doet wat in
    redelijkheid van zijn verlangd kan worden om de schade
    te beperken.
4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en
    volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens
    die hij verstrekt aan Beernink De Bekker. Beernink
    De Bekker is nimmer aansprakelijk voor schade die de
    opdrachtgever lijdt als gevolg van de door hem
    verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

10.  Beëindiging
1.  Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien:
-   opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst
     en/of deze algemene voorwaarden schendt; of
-   opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
    surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke
    schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt
    verklaard, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen
    geheel dan wel ten dele onder bewind wordt gesteld,
    of wanneer er een tot één van deze gevallen strekkende
    aanvraag wordt ingediend; of
-   opdrachtgever de bedrijfsinvoering in dan wel de
    zeggenschap over zijn onderneming of een
    onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt,
    zijn rechtspersoonlijkheid verliest, ontbonden
    respectievelijk geliquideerd wordt dan wel anderszins
    sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van
    opdrachtgever; of
-    er conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op
    goederen van opdrachtgever.
2.    In de lid 1 bedoelde situatie heeft Beernink De Bekker
    het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling
    en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk
    eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder
    dat Beernink De Bekker tot enige schadevergoeding
    aan opdrachtgever gehouden zal zijn en onverminderd
    aan Beernink De Bekker overige toekomende rechten,
    waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen
    het recht op volledige schadevergoeding. De ontbinding
    dient schriftelijk plaats te vinden.
3.    Alle openstaande bedragen blijven verschuldigd en
    worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
    Dit betreft niet alleen bedragen die Beernink
    De Bekker  voor de ontbinding reeds heeft gefactureerd,
    maar ook nog niet gefactureerde bedragen in verband
    met hetgeen Beernink De Bekker reeds ter uitvoering van
    de  overeenkomst heeft verricht of geleverd.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.  Op de overeenkomst tussen partijen is bij uitsluiting
    Nederlands recht van toepassing
2.  De toepasselijkheid van bepalingen van enig
    internationaal verdrag, waaronder begrepen het Weens
    Koopverdrag, wordt uitgesloten voor zover partijen de
    bevoegdheid hebben de toepasselijkheid uit te sluiten.
3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan
    naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere
    overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,
    zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde
    rechter in het arrondissement Almelo, behoudens voor
    zover dwingende regels aan deze forumkeuze in de weg
    mochten staan.
    Het staat Beernink De Bekker bovendien vrij om
    ondanks het bepaalde in dit artikel een geding
    aanhangig te maken bij een volgens de wet
    bevoegde rechter.

>Voorwaarden

 
© 2018 Auto Beernink & de Bekker | Privacy | Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap
Volg ons op: Volg Auto Beernink & de Bekker op LinkedInVolg Auto Beernink & de Bekker op Twitter